Obchodní podmínky

Tato dohoda (dále jen „Dohoda“) stanovuje způsob poskytování služeb, jakož i vzájemná práva, povinnosti a způsob používání webových stránek Tamwork.cz (dále jen „Služba“) uživatelem webové stránky (fyzická osoba, právnická osoba, soukromý podnikatel) dále jen „Uživatel“ a technický správce stránek společnosti Neorona s.r.o., dále jen „Společnost“. Při vyplňování a odesílání registračního formuláře Uživatel potvrzuje, že je s touto Dohodou seznámen, vyjadřuje svůj souhlas s touto Dohodou a přijímá pravidla, práva a povinnosti v ní uvedená, týkající se užívání a provozu Služby.

Správa Služby má právo kdykoli provést změny v této Dohodě tím způsobem, že na webové stránce Tamwork.cz zveřejní novou verzi v plném znění.

Základní ustanovení Dohody

Služba je určena k tomu, aby uživatelům internetu poskytovala uživatelsky příjemné rozhraní, které umožní navázat kontakty mezi zaměstnavateli a zhotoviteli za účelem realizace jednorázových projektů nebo i trvalejší práce, reklamy, prezentace a propagace nabízených služeb.
Služba poskytuje uživateli služby v takovém stavu, v jakém se sama v současné době nachází, tedy bez jakýchkoli záruk.
Správa Služby nezaručuje trvalý, nebo ani nepodmíněný přístup ke službám, poskytovaným Službou. Fungování služby může být narušeno technickými problémy, způsobenými používáním softwaru, dodaného vývojářem, problémy na straně poskytovatele, který tuto službu provozuje, působením nepřekonatelné vyšší moci, nebo jinými faktory, jejichž odvrácení, nebo překonání je mimo možnosti správy Služby.
Správa Služby neposkytuje žádné záruky, týkající se vlastnického práva k zakoupeným, nebo prodaným pomocí služby produktům (službám), jejich vhodnosti pro konkrétní účel, nebo neexistence porušení práv třetích osob.
Správa služby neposkytuje žádné záruky v souvislosti s uživatelem služby a s jakýmikoliv eho úkony.
Správa Služby se distancuje od případných neshod a sporů (včetně soudních) mezi uživateli Služby.
Správa Služby neodpovídá za kvalitu služeb, poskytovaných Uživatelům.
Správa Služby neodpovídá za úhradu, včasnost platby, výsledky vyjednávání a dodržování dohod mezi smluvními stranami, které využívají služeb Služby.
Správa služeb si vyhrazuje bezpodmínečné právo jednostranně vymazat veškeré informace ze služby, pokud nejsou v souladu s touto smlouvou, s platnými právními předpisy, nebo pokud porušují práva třetích osob.
Správa Služby si vyhrazuje právo, podle vlastního uvážení, odmítnout Vám poskytování služby, pokud v minulosti nebo v budoucnosti zaznamená protiprávní činnost, namířenou proti Službě, nebo jejím uživatelům.

Spolu s používáním Služby jsou zakázány objednávky na rozpracování a nabídky na prodej:
zboží a služeb, které porušují platné zákony.
zboží a služeb, které nejsou v souladu s touto dohodou a tematikou Služby.
Trojských koní, virů, internetových červů, programů pro hackování nebo neautorizovaný přístup k informacím, jakož i další „hackerské“ programy.
zboží a služby, které porušují autorská práva.

Při používání Služby je uživateli zakázáno:

publikovat zjevnou i skrytou reklamu na stránky třetích stran, včetně distribuce odkazů;
publikovat reklamy na rychlé peníze;
zveřejňování pochybných a podvodných informací;
zveřejňování materiálů, které jednoznačně neodpovídají specializaci služby;
zveřejnění materiálů, sloužících jen pro zvýšení ratingu;
publikování materiálů, vytvořených za účelem propagace MLM a pyramidových schémat;
je zakázáno stahovat, ukládat, publikovat, šířit a poskytovat přístup nebo jinak používat jakékoli informace, které: obsahují výhrůžky, diskreditace, urážky, urážejí čest a důstojnost, nebo obchodní pověst, nebo narušují soukromí ostatních uživatelů nebo třetích stran; narušují práva nezletilých; jsou vulgární nebo obscénní, obsahují pornografické obrazy a texty nebo sexuální scény s nezletilými osobami; obsahují scény nelidského zacházení se zvířaty; obsahují popisy prostředků a metod sebevražd, podněcování k jejímu spáchání; propagují a/nebo podporují rasovou, náboženskou, či etnickou nenávist, nebo nevraživost, propagují fašismus nebo ideologii rasové nadřazenosti; obsahují extremistické materiály; podporují trestnou činnost, nebo obsahují tipy, instrukce nebo pokyny pro páchání trestných činů; obsahují informace s omezeným přístupem, mimo jiné včetně státního a obchodního tajemství, údaje o soukromém životě třetích osob; obsahují reklamu nebo popis přitažlivosti užívání omamných látek, informace o distribuci léčiv, recepty pro jejich výrobu a instrukce o jejich užívání; mají podvodný charakter a porušují i jiná práva a zájmy občanů a právnických osob, nebo požadavky právních předpisů České republiky;
nezákonně stahovat, ukládat, publikovat, distribuovat a poskytovat přístup k duševnímu vlastnictví Uživatelů a třetích stran nebo jinak využívat tohoto duševního vlastnictví;
poskytovat jakékoliv další informace, které jsou podle osobního názoru Správy nežádoucí, neodpovídají účelu vytvoření Webové stránky, porušují zájmy Uživatelů, nebo jsou z jiných důvodů nežádoucí pro zveřejnění na Webové stránce;
zasílat Zákazníkovi jakékoli kontaktní informace, pokud nebyl Uživatel vybrán Zhotovitelem;
necílená distribuce reklamních informací v osobních sděleních;
projekty s nákupem a pronájmem různých druhů účtů;
podvodné vytěžování všech druhů účtů, lajků, odběratelů, komentářů a tak dále;
projekty, které budou realizovány jako spam na internetu.
Převod evidenčních záznamů na třetí osoby je zakázán. Jeden evidenční záznam patří jedné osobě.
Je zakázáno nakupovat a prodávat evidenční záznamy.
Všichni uživatelé Služby jsou povinni svědomitě plnit všechny převzaté povinnosti, a to jak vůči správě Služby, tak vůči svým protistranám (v případě uzavření obchodů s nimi).
Necílená reklama na poskytované služby je zakázaná.
Je zakázáno publikovat projekty se zjevně dumpingovým rozpočtem nebo projekty, za které se platí pouze zpětnou vazbou (s výjimkou projektů správy Služby).
Je zakázáno používat nástroje pro hromadné rozesílání osobních zpráv nebo pro automatické přidávání sazeb na projekty.

Všichni uživatelé Služby mají právo upozornit Správu na projekty a uživatelské profily, které neodpovídají pravidlům pro používání Služby. V případě dosažení určitého počtu stížností bude zveřejněný projekt nebo účet bezpodmínečnému zablokován.
Všichni uživatelé Služby mohou zaregistrovat maximálně jeden zákaznický evidenční účet a jeden evidenční účet Zhotovitele. Registrace více evidenčních účtů stejného typu je zakázána, stejně jako předávání přihlašovacích parametrů do služby jiným uživatelům.

Správa Služby si vyhrazuje právo:

odstranit uživatele z databáze služeb (případně s následným odmítnutím opakované další registrace).
odstranit materiály publikované uživatelem (projekty, nabídky projektů, komentáře, profily uživatelů a další obsah publikovaný registrovaným uživatelem), který porušuje tuto Smlouvu, bez předchozího upozornění autora obsahu.
odstranit uživatele z databáze služeb v případě poskytnutí nepravdivých údajů, které mohou být zavádějící pro ostatní uživatele Služby.
zablokovat uživatele nebo snížit jeho rating v případě registrace více účtů za účelem zvýšení ratingu.
odmítnout smazat uživatelský profil, pokud na něj budou negativní recenze.

Registrace uživatele
Osoba, která se chce stát Uživatelem, je povinna projít Registrační procedurou na odpovídající stránce Zdroje. Uživateli je při registraci přiřazeno jím zvolené přihlašovací jméno + heslo, které je později používáno při práci se Stránkou. Uživatel může proces registrace uskutečnit pouze jednou.
Při registraci na webu je Uživatel povinen poskytnout Správě webu nezbytné správné a aktuální informace pro vytvoření osobní stránky uživatele, včetně přihlašovacího jména (e-mailové adresy), které je jedinečné pro každého Uživatele a Přístupového hesla k webu, jakož i jméno a příjmení.
Registrační formulář stránek může od uživatele požadovat doplňující informace.

Uživatel si vybere své vlastní přístupové heslo, ale společnost důrazně doporučuje používat hesla, která mají minimálně 6 (šest) znaků a obsahují malá i velká písmena a čísla. Správce stránek může heslo přidělit odesláním na e-mailovou adresu uživatele.
Uživatel odpovídá za správnost, hodnověrnost, úplnost a legálnost v rámci českého práva informací, poskytnutých při registraci a za to, že budou prosty všech připomínek třetích osob. Za zachování důvěrnosti hesla před třetími osobami odpovídá osobně uživatel.

Uživatel souhlasí s předáním Informačním partnerům následujících údajů:

Název společnosti
E-mailová adresa
Jméno, příjmení
Uživatelské jméno
Fotografie
Telefonní číslo
Uživatelská jména Skype, Twitter, Facebook a Instagram
URL webové stránky
Země a Okres
Historie nákupů
Fakturační údaje (IČO, DIČ, fakturační adresa)
IP adresa
podrobnosti o úkolech, vytvořených Uživatelem;
Ceny Úkolu, navrhnuté Uživatelem za splnění jeho Úkolu;
datum a čas aktuálnosti Úkolů Uživatele.

Informace o nakládání s osobními údaji se nacházejí v příslušném oddílu Služby.

Úhrada služeb Služby, doplnění účtu a reklama na webu

Finanční operace nákupu virtuálních prostředků na úhradu služeb na webových stránkách Tamwork.cz je ukončená finanční operace, kdy jsou peníze přijímány na účet společnosti poskytující správu Služby a doplňování virtuálního účtu odpovídajícího evidenčního účtu, ze kterého byly zaplaceny. Vrácení peněžních prostředků, odeslaných na účet technického administrátora stránek se neprovádí.

Administrace Služby má právo zadávat a upravovat dle vlastního uvážení poplatek za ty či jiné služby Služby, o kterých budou uživatelé služby informováni formou změny údajů na těchto stránkách v příslušných oddílech.

Uživatel může svůj účet doplnit zakoupením určitého množství interní měny Služby pomocí dostupných metod.

V případě sporné situace nejsou prostředky použité k doplnění účtu vráceny, pokud však uživatel nemohl nakoupit službu v plném rozsahu z důvodu viny Administrátora, jeho účet je připsán odpovídajícím množstvím virtuálních fondů, které může použít k úhradě stejného nebo jakéhokoli jiného dostupného účtu. Servisní služby.

V případě porušení Uživatelem pravidel pro užívání služby, při blokování nebo mazání evidenčního účtu nelze prostředky, zbývající na zablokovaném nebo rozšířeném účtu vrátit, ani převést na jiný účet.

Správa není zodpovědná za změnu stavu osobního účtu uživatele v důsledku jednání třetích osob.

Převod finančních prostředků z osobního účtu jednoho Uživatele na Účet jiného Uživatele není možný.

V případě technických obtíží Služby a ztráty finančních prostředků na účtu může být odpovídající částka navrácena na účet Účtu na základě žádosti prostřednictvím sdělovacího systému Služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

Pravidla pro umístění a plnění Úkolů
Uživatelé mohou zveřejňovat na webu Úkoly.
Je zakázáno přidávat Úkoly, jejichž účelem je:

poskytování a přijímání půjček, doplňování účtů v platebních systémech, nebo provádění převodů peněz;
přilákání uživatelů k prostředkům třetích stran, webovým stránkám nebo registraci uživatelů na těchto zdrojích a stránkách;
reklama svých služeb a zboží nebo služeb a zboží, patřícího třetím osobám;
falšování, nebo změna statistiky stránek, počtu účastníků v sociálních sítích atd.;
objednávání automatických nebo manuálních rozesílání pozvánek a zpráv uživatelům sociálních sítí a e-mailových zpravodajů;
poskytování služeb pro distribuci zboží pro Zákazníky.

Administrace si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv Úkol bez vysvětlení.
Změna podmínek Úkolu Zákazníkem je možná pouze do zveřejnění první Nabídky.

Pravidla pro umísťování Uživatelem informací do Katalogu zhotovitelů

Je zakázáno uvádět nehodnověrné a záměrně nepravdivé informace o účasti na projektech, hotových projektech, osobních zkušenostech, specializacích a možnostech.

Uživatel odpovídá za zveřejněné materiály v osobním oddíle ve vztahu ke třetí osobě, jejíž práva mohou být porušena v oblasti autorských práv nebo jiných práv a potvrzuje dostupnost autorských práv ke grafickým, vizuálním, textovým, nebo jiným typům informací.

Uživatel je upozorněn a souhlasí s tím, že při umísťování obrázků může být každý obrázek opatřen logem služby, což je podmíněno funkčností Služby.


Služba soukromých sdělení

Po registraci je Uživateli umožněn přístup ke službě zasílání a přijímání zpráv, což umožňuje výměnu zpráv a údajů se Správou a ostatními uživateli Služby. Korespondence prováděná prostřednictvím této služby není osobní. Uživatel, využívající tuto službu, přijímá skutečnost, že Administrace má právo číst odeslané zprávy.

Uživatel se zavazuje kdykoliv převzít od Správy osobní zprávy jakéhokoli druhu, včetně reklamy. Správa si vyhrazuje právo doplnit text zpráv, zasílaných Uživateli, reklamními materiály.

Administrace neprovádí úpravu (náhled, hodnocení a filtrování) zpráv, zasílaných Uživateli navzájem.

Uživatelům není povoleno používat službu osobních zpráv pro:
provádění úkonů, které narušují zákony, či normy mezinárodního práva;
nahrávání, odesílání, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování reklamních informací, spamu, nebo schémat typu „pyramida“, či „dopisy“, které nejsou konkrétně povoleny speciální metodou
nahrávání, odesílání, , přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování materiálů, které jsou nelegální, škodlivé, výhrůžné, urážející dobré mravy, pomlouvačné, porušující autorská práva, podněcující nenávist a/nebo diskriminaci lidí na základě rasového, etnického, genderového, nebo sociálního původu;
stahování, odesílání, přenos nebo jiný způsob publikování materiálů, které porušují práva třetích osob.
Správa si vyhrazuje právo v případech, stanovených českým právem, poskytnout třetím osobám přístup k osobním zprávám Uživatele.

Služba veřejných zpráv

Uživateli je poskytnut přístup ke službě veřejných zpráv (komentářů). Pod pojmem Služba veřejných zpráv se rozumí možnost Uživatele posílat zprávy (komentáře) na stránkách Webu, které jsou dostupné všem Uživatelům, kteří navštíví příslušnou stránku Webu.

Je zakázáno publikovat veřejné zprávy, které:
odporují zákonům a normám mezinárodního práva;
obsahující reklamní informace, nebo spam
jsou nezákonné, škodící, výhrůžné, odporující dobrým mravům, pomlouvačné, porušující autorská práva, podněcující nenávist a/nebo diskriminaci lidí na základě rasových, etnických, sexuálních, nebo sociálních důvodů;
obsahují odkazy na internetové stránky, vlastněné Uživateli nebo třetími osobami;
narušují práva třetích osob;
obsahují reklamní nabídky;
nemají vztah k okomentivanému.
Správní orgán má právo kdykoli odstranit veřejnou zprávu, ať už je v souladu s Dohodou, nebo narušující Dohodu.

Zvláštní podmínky
Společnost neručí za to, že software Služeb a Webu neobsahuje chyby, nebo že budou fungovat bezchybně.
Společnost nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí Správy při řešení konfliktů mezi uživateli.
Společnost neodpovídá za ztráty, nebo jiné škody, vzniklé Uživateli v souvislosti s používáním Služby.
Společnost si vyhrazuje právo odstranit ze svých serverů veškeré informace, nebo materiály, které jsou podle názoru společnosti nepřijatelné, nežádoucí nebo porušují tuto Dohodu.
Společnost nekontroluje informace, služby a produkty, nacházející se, nebo nabízené prostřednictvím Služby. V důsledku toho Uživatel souhlasí s podmínkou, že veškeré zboží, informace a služby, nabízené, nebo dostupné prostřednictvím služby, nebo na internetu, jsou poskytovány třetími stranami, které nejsou nijak ve spojení se společností. Uživatel přebírá plnou zodpovědnost a riziko za používání Služeb a Internetu. Společnost neposkytuje žádné záruky za zboží, informace a služby, poskytované prostřednictvím Služeb, nebo prostřednictvím Internetu. Společnost nebude nést žádnou odpovědnost za jakékoli náklady, nebo škody, přímo nebo nepřímo vyplývající z těchto dodávek. Uživatel souhlasí s podmínkou, že převezme odpovědnost za odhad přesnosti, úplnosti a příhodnosti všech mínění, hodnocení, služeb a dalších informací, kvality a funkcí zboží, poskytovaných prostřednictvím Služeb nebo Internetu.

Další informace o Uživatelích, zpracovávané Společností

Společnost zpracovává také další informace o Uživatelích, kam mimo jiné patří:
standardní údaje, automaticky přebírané http-serverem, pokud je přístup k Webu a následné úkony Uživatele (IP-adresa hostitele, typ operačního systému uživatele, webové stránky, navštívené uživatelem). Informace, obsahující historii návštěvnosti stránek Uživatelem;
informace, automaticky získané při přístupu na stránku pomocí záložek (cookies);
informace, vytvářené Uživateli na Stránkách: fotografie, zvukové nahrávky, videozáznamy, komentáře;
informace, získané v důsledku činnosti jiných Uživatelů na Webu (zejména ohlasy na Úkoly a Recenze);
souřadnice, definující umístění mobilního zařízení Uživatele, na kterém je nainstalována mobilní aplikace pro přístup ke Službě (údaje o geografické poloze).

Opatření na ochranu informací o uživateli

Společnost přijímá technická a organizačně-právní opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem k nim, jejich zničením, pozměněním, zablokováním, kopírováním, rozesíláním a dalšími protiprávními úkony.
Pro autorizaci přístupu na Stránku se používá přihlašovací jméno (e-mailová adresa) a uživatelské heslo. Odpovědnost za bezpečnost těchto informací má Uživatel. Uživatel není oprávněn předat své vlastní přihlašovací jméno a heslo třetím osobám a je rovněž povinen přijmout opatření k zajištění jejich důvěrnosti.

Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě porušení práv Uživatele třetími osobami, které získaly neoprávněný přístup ke dvěma citlivým údajům, Přihlašovacímu jménu a Uživatelskému heslu.

Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě porušení práv a morálních i finančních škod v souvislosti s využíváním Služby, protože je uživatelem tohoto softwaru s licencí, která vylučuje možnost provedení technických změn, doplnění nebo ověření kontrolního softwaru používaného pro fungování Služby, zakoupené u třetí strany.


Připomínky uživatelů
Uživatelé mají právo zasílat své připomínky a dotazy Společnosti, včetně žádostí o použití osobních údajů https://tamwork.cz/help/write

Údaje Společnosti Správce služby:

Neorona s.r.o.
IČO 28248643
se sídlem U kříže 631/20,
Jinonice, Praha 5,
158 00, Czech Republic

Znění ze dne 4. června 2019.
 

Nahoru